Veelgestelde vragen

Onderliggende pagina's

1.Wat is de scope van de ON2013 dienstverlening?
ON2013 omvat diensten op het gebied van vaste datacommunicatie.
ON2013 is opgedeeld in twee percelen:

Perceel 1: Connectiviteitsdiensten
Dit perceel omvat de diensten op het gebied van:

* ethernetverbindingen
* integrale netwerken (IP-VPN’s)

Perceel 2: Internettoegang al dan niet in combinatie met Anti-(D)DoS maatregelen.

 

2. Wat is de reikwijdte van de diensten vallend onder ON2013?
De reikwijdte beperkt zich tot de volgende diensten of combinaties van deze diensten:

DienstenToelichtingPerceel
Ethernetdiensten> E-Line (2 Mbps – 10 Gbps)
> E-LAN (2 Mbps – 10 Gbps)
> E-Leaf (2 Mbps – 10 Gbps)
> E-Trunk (1 Gbps – 40 Gbps)
1
Internettoegang10 Mbps – 10 Gbps2
Van(D)DoS geschoond internet100 Mbps – 10 Gbps2
Beheerdiensten per NOK> Online topografische kaart
> Online toegang incidentdesk
> Online toegang servicedesk
> Online flexibele rapportages
> Online CMDB tooling
1 & 2

Speciale Diensten, in aanvulling op de standaard diensten (vastgelegd in de PDC) kunnen per deelnemer worden afgenomen of – indien meerdere deelnemers deze diensten willen afnemen – als standaard dienst worden toegevoegd aan de PDC. Hiervoor vragen de deelnemer en aanbieder een DVV aan bij de CBO. De CBO toetst of de onder ON2013 te leveren speciale dienst binnen de algemene scope van de ON2013 past.

 

3. Wat zijn de looptijden van de ROK en NOK’s?
Op 24 oktober 2014 is de raamovereenkomst ON2013 met drie leveranciers afgesloten, te weten BT Nederland, KPN en Tele2 Nederland. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van zes jaar. De deelnemers kunnen echter voor een langere periode nadere overeenkomsten sluiten zoals in de volgende paragraaf is beschreven.

De nadere overeenkomsten hebben een initiële looptijd van vijf jaar. Na deze periode kunnen de deelnemers hun nadere overeenkomst(en) maximaal drie keer verlengen. Het totaal van deze verlengingen mag maximaal vijf jaar beslaan. Deze reguliere verlengingen kunnen echter nooit leiden tot een einddatum die verder in de tijd ligt dan tien jaar na de startdatum van de raamovereenkomst. Na deze uiterste datum heeft een deelnemer wel de mogelijkheid om de nadere overeenkomst met een extra jaar te verlengen voor de transitie van de diensten naar een nieuwe leverancier.

Een deelnemer kan echter ook besluiten om na afloop van de eerste afgesloten nadere overeenkomst opnieuw een minicompetitie tijdens de looptijd van de raamovereenkomst uit te voeren om een nieuwe nadere overeenkomst af te sluiten. Deze nieuwe nadere overeenkomst kan alleen worden afgesloten binnen de looptijd van de raamovereenkomst. Ook in dit geval kan een deelnemer daarna de nadere overeenkomst nog met een extra jaar verlengen voor een periode van transitie van diensten waarbij alleen sprake is van afbouw van diensten en niet van uitbreidingen of vernieuwingen.

Indien maximaal gebruik gemaakt wordt van alle verlengingen, eindigen de nadere overeenkomsten op 24 oktober 2024 en kunnen de nadere overeenkomsten alleen te behoeve van transitie met een jaar verlengd worden tot 24 oktober 2025.

 

4. Wat is de minimum looptijd van de verbindingen?
De minimum looptijd van een verbinding is 12 maanden na oplevering en acceptatie van de dienst. Alle eenmalige CatI- en CatII kosten en 12 maanden CatIII kosten mogen in rekening worden gebracht indien de verbinding binnen 12 maanden na oplevering en acceptatie wordt opgezegd.

Bij opzeggen van een bestelde maar nog niet opgeleverde (en nog niet geaccepteerde) verbinding mogen door de leverancier de in redelijkheid gemaakte kosten in rekening bij de Deelnemer worden gebracht. Kosten (aantoonbaar) die hiervoor in aanmerking komen zijn o.a.:

  • kosten voor het opstellen van de offerte;
  • kosten voor site-surveys en andere onderzoeken;
  • ontwerpkosten;
  • apparatuurkosten voor zover de apparatuur speciaal voor de opgezegde dienst is aangeschaft en niet elders kan worden ingezet;
  • door leverancier aangegane verplichtingen met 3-en;

 

5. Kan ik aanvullende levering van diensten aanvragen?
Additionele behoefte aan diensten (verbindingen of speciale diensten) na de gunning van een NOK kan worden afgenomen onder een bestaande NOK, mits de waarde van deze additionele bestellingen niet meer bedraagt dan 50% van de financiële waarde omvang van de NOK bij gunning. Dit betekent dat een nieuwe NOK gegund zal moeten voor een eventuele additionele behoefte aan diensten die de drempel van 50% van de originele waardeomvang te boven gaat. De opdrachtgever is overigens niet verplicht om additionele behoefte af te nemen onder een bestaande NOK, en heeft derhalve te allen tijde voor de invulling van additionele diensten de mogelijkheid om in minicompetitie een nieuwe NOK te gunnen.

 

6. Hoe zit het met de afbouw van de diensten?
In het eerste jaar van de looptijd van een NOK heeft de deelnemer geen mogelijkheid om verbindingen af te bouwen. Met ingang van het tweede jaar heeft de deelnemer jaarlijks de mogelijkheid om zonder kosten verbindingen op te zeggen. Deze jaarlijkse opzeggingen mogen echter niet meer bedragen dan 12,5% van de financiële waarde van de NOK bij de gunning. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden:

De financiële waarde van de NOK na opzegging van verbindingen mag nooit onder de 50% van de originele financiële waardeomvang van de NOK komen. b. De minimale looptijd van individuele verbindingen is één jaar. c. Een opzegging van een verbinding kent een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande vanaf de eerstvolgende kalendermaand. d. Indien in een jaar ruimte om af te bouwen niet wordt benut, dan schuift deze ruimte door naar de resterende jaren van de NOK.

Aanvullende leveringen van diensten of de afbouw van bestaande diensten zijn alleen toegestaan als deze onvoorzien zijn of als het tijdstip van leveren ten tijde van het afsluiten van de NOK nog niet exact gepland kon worden. Het betreft afbouw of leveringen die voortkomen uit groei, krimp of andersoortige organisatorische wijzigingen.

Uitzondering voor perceel 1
Een uitzondering op voorgaande is van toepassing op nadere overeenkomsten uit perceel 1 waarvan de oorspronkelijke omvang kleiner is dan 6 verbindingen. Onder dergelijke perceel 1 nadere overeenkomsten is het toegestaan om jaarlijks 1 verbinding af te bouwen, waarbij ook hier geldt dat een individuele verbinding een minimale looptijd van 1 jaar heeft en dat onbenutte ruimte om af te bouwen doorschuift naar resterende jaren van de NOK.

Mutaties na verlenging van een Nadere Overeenkomst
Na verlenging van een nadere overeenkomst blijven de mogelijkheden tot het plaatsen van additionele bestellingen beperkt zoals in de vorige paragraaf is beschreven. Dit betekent dat de waarde van alle binnen de nadere overeenkomst geplaatste additionele bestellingen nog steeds niet boven de 50% van de originele waardeomvang van de nadere overeenkomst mag gaan.

Ten aanzien van het afbouwen van diensten geldt echter dat deelnemers ongelimiteerd diensten mogen afbouwen (mits rekening houdend met de minimale afnametermijn van nieuw bestelde/geleverde diensten) binnen een verlengde nadere overeenkomst. Het is derhalve mogelijk dat een verlengde nadere overeenkomst volledig wordt afgebouwd nog voor het verstrijken van de einddatum van de nadere overeenkomst.

 

7. Hoe kan ik additionele bestellingen plaatsen?
Additionele bestelling algemeen
Een Deelnemer kan altijd besluiten om een additionele bestelling via een mini-competitie uit te vragen. Indien een Deelnemer een additionele bestelling onder een bestaande NOK wil doen, is van belang te weten of de additionele bestelling past binnen de 50% groei-parameter.

Additionele bestelling binnen 50% groei-parameters
De Deelnemer bestelt de additionele dienst onder de bestaande NOK conform de met de leverancier afgesproken procedure. Voor deze additionele bestellingen is er geen rol voor de CBO.

Additionele bestelling buiten 50% groei-parameters
De Deelnemer schrijft een nieuwe mini-competitie uit voor de additioneel te bestellen dienst[en]. De CBO begeleidt de additionele mini-competities op exact dezelfde manier als voor de initiële behoefte.

 

8. Wat zijn de levertijden van de bestelde verbindingen?
Een belangrijk kwaliteitscriterium voor de dataverbindingen is de leveringsbetrouwbaarheid. Op de levering van de diensten zijn maximale levertijden van toepassing. Het meten van de levertijd start na de bevestiging van de opdrachtnemer dat de opdracht in behandeling is genomen. In onderstaande tabel zijn de maximale levertijden op de diensten weergegeven. Indien een dienst niet geleverd wordt binnen de maximale levertijd is een service credit van toepassing.

Levertijden

Type bestellingMaximale levertijd
1. Installeren en opleveren van een dienst, inclusief alle benodigde apparatuur en inclusief het aanleggen van glasvezelinfrastructuur (graven, boren).80 Werkdagen
2. Installeren en opleveren van een dienst, inclusief alle benodigde apparatuur, waarbij geen sprake is van aanleggen van glasvezelinfrastructuur (graven, boren).30 Werkdagen
3. Leveren van een dienst waarbij alle benodigde apparatuur en infrastructuur (glas/koper) aanwezig is (*).10 Werkdagen

* Betreft bestellingen die eenvoudig zijn te realiseren door bijvoorbeeld het wijzigen van instellingen op bestaande apparatuur (bijvoorbeeld aanpassen van bandbreedte.

 

9. Zijn er uitzonderingen voor het overschrijven van de maximale levertijd?
Slechts in een aantal uitzonderingssituaties mag de maximale levertijd voor bestelling type 1 (levering inclusief aanleg glasvezelinfrastructuur) worden overschreden. In de hieronder limitatief opgesomde gevallen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat er sprake is van een dergelijke uitzonderingssituatie, die niet verwijtbaar is aan de opdrachtnemer:

  • te late verlening van de vergunning door vergunningverlenende instantie, ondanks tijdige aanvraag van de opdrachtnemer;
  • bepalingen in de vergunning;
  • uitzonderlijke obstakels in de aan te leggen glasvezelinfrastructuur. Opdrachtnemer dient middels een onderbouwing in de offerte aan te tonen dat de maximale levertijd niet realiseerbaar is wegens het obstakel. Het is aan de CBO om op basis van de onderbouwing dispensatie op de maximale levertijd te verlenen. Indien de CBO dispensatie verleent op de maximale levertijd voor een specifieke bestelling, stelt de CBO op basis van de onderbouwing een nieuwe maximale levertijd vast.

 

10. Kan ik een Nadere Overeenkomst tussentijds opzeggen?
Nee, een Nadere Overeenkomst kan niet in zijn geheel opgezegd worden. Zie ook Groei en Krimp.

 

11. Is er een boeteclausule?
Ja, er kunnen service credits worden berekend aan de Leveranciers. Zie bijlage 11 van het Contract.

 

12. Is een deelnemer verplicht om te gunnen naar aanleiding van een offerteprocedure?
Ja, behalve wanneer er hierover additionele voorwaarden zijn overeengekomen bij de uitvraag. Of als door ontwikkelingen bij de Deelnemer de behoefte dusdanig veranderd is, kan dit een reden zijn om niet te gunnen. Er dient dan wel direct een nieuwe en wezenlijk andere uitvraag te worden uitgevoerd.

 

13. Is het mogelijk om de diensten in de PDC buiten de raamovereenkomsten van ON2013 te verwerven?
Nee, deelnemers hebben zich gecommitteerd aan ON2013 en zijn verplicht hun behoefte aan connectiviteit en internettoegang te contracteren onder ON2013.

 

14. Kan de ondertekening van een NOK tevens worden beschouwd als een bestelling?
Nee. De NOK is gegund op basis van de verwachte dienstverlening in de looptijd van de NOK. Deze diensten kunnen vervolgens middels de bestelprocedure worden besteld. Hierop worden alle gegevens vermeld die de leverancier nodig heeft om de opdracht te accepteren.

 

15. Mag de leverancier medewerkers inzetten die geen Nederlands beheersen?
In de raamovereenkomst ON2013, Bijlage 02 is alleen gesteld dat de incidentendesk Nederlands moet spreken. Bijlage 11 stelt dat een telefonische oproep naar de incidenten- en servicedesk binnen 30 seconden in het Nederlands beantwoord moet worden. Het staat de leverancier natuurlijk vrij om in de achtergrond niet Nederlands sprekende medewerkers in te zetten, echter de voertaal van alle communicatie met betrekking tot de ON2013 dienstverlening dient Nederlands te zijn.